En ny trend, har de seneste år bredetsig ved forskellige festlige lejligheder, nemlig at opsende en slags rislampe eller skylampe, ved hjælp af varm luft. Nogle kalder det for en varmluftballon andre for en lanterne. Men der er tvivl om sikkerhed omkring opsendelsen af denne type lamper og det har fået Nordsjællands Brandvæsen til at sætte fokus på brugen af lanternen.

Opsendelsen af disse rislamper foregår ved at der placeres en lille tændkilde (noget vatlignende) i bunden af lampen, som ved hjælp af afgiven varm luft får rislampen til at svæve. - Den kan så svæve frit i 10-15 min. Lampen er meget flot, når den flyver hen over himlen, men den udgør samtidig en ikke uvæsentlig antændelses-/brandrisiko, hvis den fx lander i et stråtækt hus eller andre steder, hvor der er antændelige ting.

Desværre har der inden for de seneste år, været situationer, hvor disse rislamper har afsted kommet unødige udrykninger og utrykke bogere, som tror noge er i farer.

Nordsjællands Brandvæsen oplyser at Sikkerhedsstyrelsen er opmærksomme på problemet og styrelsen er nu ved at undersøge om det er muligt, at forbyde disse ud fra en sikkerhedsmæssig betragtning.

Hvad siger loven?

Brugen af rislamperne kan som udgangspunkt endnu ikke direkte forbydes, men man skal være opmærksom på, at der i bekendtgørelse om brug af åben ild og lys m.v. (nr. 963 af 11/9-2009) i § 4 står, at "Der skal udvises forsigtighed ved enhver form for brug af apparater og lign. som nævnt i § 2, nr. 1 og 2, og ved brug af åben ild og lys m.v.".

Hvis man anvender rislamper, som efterfølgende forårsager en brand, kan det jo nok være vanskeligt at påberåbe sig, at man har udvist forsigtighed, da man ikke har nogen som helst mulighed for at navigere med disse.

Det skal endvidere bemærkes, at der i medfør af luftfartslovens (lov nr. 731 af 21. 6.2007) § 153 er udstedt en række ministerielle bekendtgørelser, såkaldte BL’er.

Ifølge BL 7-9 (udgivet 9. maj 2006) må en såkaldt ubemandet friballon kun opereres uden tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen hvis:

1) opsendelsen sker i en afstand af mindst 5 km til nærmeste lufthavn (uanset flyvehøjde)

2) flyvehøjden er max. 100 m over terræn.

3) den ikke udgør fare for personer eller ejendom på jorden.

Det er opsenderens ansvar, at ovenstående overholdes og da der ikke er garanti for, at rispapir lamperne fx holder sig under 100 m over jorden, er det naturligvis problematisk og risikofyldt, at opsende rislamper.

Der findes endvidere bestemmelser om, at man ikke må opsende signaler nær kyster, som kan forveksles med nødblus.

Hvis man søger på ordet ”rislamper” på internettet, vil man her finde flere artikler/beretninger om gener forårsaget af opsendte rislamper, som i visse tilfælde har medført store økonomiske omkostninger efter bl.a. afsendelse af redningshelikoptere mv.