Danmarks Naturfredningsforening rejser om kort tid nyt fredningsforslag for Esrum Sø’s omgivelser. Hillerød Kommune er medrejser for arealer i Hillerød Kommune. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har den 3. oktober 2017 besluttet at Fredensborg Kommune ikke vil være medrejser på fredningsforslaget og nu har man igen haft sagen på dagsorden i udvalget.

Fredningen omfatter 718 ha i Fredensborg, Hillerød, Gribskov og Helsingør kommuner. Heraf er 560,7 ha i forvejen fredet, mens 157,1 ha nye arealer foreslås fredet. 

De tre primære formål med fredningsforslaget er:

- Øge offentlighedens adgang til det fredede område
- Sikre de bevaringsværdige landskabs-, natur- og kulturværdier.
- Samle eksisterende fredninger til en tidssvarende fredning.

Fredningen vil hvis gennemført især have fokus på etablering af en rekreativ sti rundt om Esrum Sø, som er udlagt i de 4 kommunale kommuneplaner og fingerplan 2017 samt udarbejdelse af plejeplan for naturpleje. Fredningsforslaget omfatter etablering af ca. 8,8 km ny vandresti samt forbud mod nedlæggelse af ca. 11, 7 km eksisterende veje og stier. 

Kommunen skal - hvis fredningsforslaget vedtages - anlægge stien og stå for den fremtidige vedligeholdelse samt den fremtidige naturpleje for at sikre udsigt over Esrum Sø og gode forhold for områdets natur indenfor kommunegrænsen. Stien skal anlægges som gangsti i 2 meters bredde med mulighed for udvidelse til cykelsti, hvis det ønskes af kommunen.

Radio Humleborg har talt med formand for  Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i Fredensborg Kommune om hvad hele sagen drejer sig om og om hvordan Frededensborg Kommune forholder sig til projektet. Lyt med her: