Christian de Jonquièrespå vegne af De Konservatives ordførertale i byrådsmødet den 29. september 2014

 

Den tidligere socialdemokratiske og for længst afdøde socialminister og justitsminister K.K. Steinke har sagt: ”I politik gælder det om at gøre det rigtig – uden at miste alt for mange vælgere”.

Vi konservative mener, at budgetforliget 2015 – 2018 under overskriftet ”Rettidig omhug og borgernære hensyn” de økonomiske omstændigheder og administrationens budgetvurderinger taget i betragtning, er et rigtigt budget som en forudsætning for en 2020 strategi, der udstikker retningen og rammerne for en fortsat målrettet og ambitiøs udvikling af kommunen, blandt andet med det formål, at flere end i dag vælger Fredensborg Kommune som bosætningskommune.

Modsat K.K. Steinkes udsagn er det vores opfattelse, at kommunen ikke igennem det ansvarlige budgetforlig kommer til at miste borgere, snarere tværtimod.

Vi er tilfredse med, at det er lykkedes at få indgået et budgetforlig med deltagelse af 7/9 af byrådets partier om end vi klart synes, at det havde været bedre for vores kommune om også Venstre og Liberal Alliance havde været med i budgetforliget, men sådan skal det ikke være, og det er naturligvis de 2 partiers legitime ret.

Det må dog noteres med tilfredshed, at samtlige 9 partier tager udgangspunkt i administrationens budgetvurdering fra april 2014 og som revideret ved budgetvurderingen ultimo august for partiernes 2 behandlinger af budgettet.

Sidste år anvendtes i den forligstekst, som samtlige partier var enige i, at der var tale om et tæring efter næringsbudget.

Uanset budgetforliget for 2015 - 2018 ikke benævner sig som et tærings efter nærings budget, så er der tale om et tæring efter nærings budget med det udgangspunkt, at vi har kongeriget Danmarks næstlaveste kassebeholdning.

Udfordringen har således ligget i, at der skulle findes reelle besparelser, udgiftsreduktioner eller andre varige budgetforbedringer. Det er vigtigt, at ambitionen om en hurtig gældsnedbringelse og en genopbygning af kassebeholdningen fastholdes, således at kommunen står rustet bedst muligt til de fremtidige udfordringer. Det er lykkedes gennem budgetforliget, og herunder således som noget helt centralt, at den tidligere vedtagne ekstraordinære gældsafvikling opretholdes, og herunder således, at skatten holdes i ro, hvortil yderligere kommer, at den nedsættelse af byggesagsgebyrerne og dækningsafgiften, som de konservative tog initiativ til med budgetforliget i 2012 fastholdes, og herunder således også, at byggesagsgebyrerne helt forsvinder.

Det er helt centralt for os konservative, at indkomstskatten langsigtet sættes ned, og her mere end den nedsættelse på 0,1 %, der fandt sted sidste år, ligesom det klart er vores opfattelse, at den stigning i grundskylden som jeg vil kalde for en pestbyld skal reduceres, men en realistisk konservativ bedømmelse gør, vores budgetudfordringer taget i betragtning, at det ikke har været muligt igennem et budgetforlig med reduktioner i denne omgang, hvor vi opererer med et såkaldt fladt budget, men vi vil naturligvis målrettet arbejde herpå i de kommende år.

Vi er meget tilfredse med at investeringerne i udviklingen af Nivå Havn og Fredensborg By vil indgå i vores prioriteringer, ligesom vi er tilfredse med, at kulturen og moderniseringen af kommunens biblioteker tilgodeses.

Vores pointe er her, at man bedst muligt kan bestemme sin egen fremtid, hvis man kender fortiden og ved, hvorfra man kommer.

I en tale i juni måned, hvor min byrådskollega Ulla Hardy-Hansen fyldte rundt, citerede jeg Katja Holm, formand for Dansk Skuespillerforbund, der har sagt: ”Kunst og kultur betaler sig, fordi den giver menneskelig formåen, menneskelig forståelse og gør os bedre til at leve vores liv til bedre borgere i samfundet”.

Vi er en kulturkommune og det holder vi fast i igennem det indgåede budgetforlig, hvor kulturen friholdes for reduktioner og hvortil yderligere kommer, at der er afsat et mindre beløb til forbedring af parkeringsforholdene omkring Louisiana.

Så altså en forståelse for Fredensborgs historie og kulturelle generelt, hvor hver isærs fortid er et væsentligt element, også med henblik på fastlæggelse af vores egne rammer og vores videre udvikling til gavn for helheden og for kommunens identitet.

Vi er klar over, at vi har en problemstilling omkring handicap og socialpsykiatri, men det synes vi, at budgetforliget på en særdeles fornuftig måde tager hånd om, og herunder således, at ambitionen om, at kommunens gæld er afviklet i 2022 fastholdes, om end det kan komme på tale mellem budgetforligerne at drøfte en intern forskydning for så vidt angår afdragsprofilen i den mellemliggende periode.

Jeg vil godt her kvittere overfor de øvrige deltagere i budgetforliget for en lejlighedsvis hård men god og konstruktiv drøftelse under forhandlingerne, ligesom jeg godt vil takke hovedudvalget, der deltog i budgetseminaret og varmt takke de medarbejdere, der har stået for udarbejdelsen af vores budgetmateriale og for besvarelsen af vores byger af spørgsmål.

For så vidt angår udtalelsen fra medarbejdersiden i hovedudvalget, hvori der udtrykkes bekymring i forbindelse med budgetforliget, skal jeg tilkendegive, at de konservative, og det tror jeg også, at de øvrige partier er enige i, vil arbejde målrettet for, at bekymringerne gøres til skamme, og herunder i et fordomsfrit samarbejde med vores dygtige medarbejderstab.

Der skal også lyde en tak til borgmesteren for en god mødeledelse samt en varm tak til kommunaldirektøren, vores økonomichef og souschefen i økonomiafdelingen for en indsigtsfuld og hjælpsom indsats.

Jeg vil også gerne her til sidst takke Venstre og Liberal Alliance for, at de deltog i forhandlingerne så langt tid som de ret faktisk gjorde, indtil de valgte - i overført forstand - med store smil på læberne arm i arm at forlade forhandlingerne. Ærgerligt nok.

Til sidst skal jeg på Det Konservative Folkepartis vegne tiltræde økonomiudvalgets indstillinger, og herunder således, at der vælges til statsgaranterede udskrivningsgrundlag.  

Tak for ordet