Fredensborg Kommune sparer fortsat på energien: Den nye årlige opgørelse viser, at CO2-udledningen fra energiforbrug i kommunens bygninger og transport er faldet med 20,7 procent siden 2008.

Det er godt for klimaet, og samtidig er det godt for kommunens økonomi: Så-fremt kommunen havde bibeholdt det samme energiforbrug i 2008 og årene frem, ville energiregningen have været 12,3 mio. kroner højere, beregnet i gældende ¬energi¬priser.

Alene i 2013 ville energiregningen have været 5,5 mio. kroner højere, hvis forbruget havde været som i 2008.

Den samlede energibesparelse på i alt 12,3 mio. kroner tager endda ikke højde for, at uden en særlig indsats for at spare energi, så stiger energiforbruget typisk en smule år for år.

Med de flotte resultater lever Fredensborg Kommune fortsat op til sine forpligtelser som Klimakommune i samarbejdet med Danmarks Naturfredningsfor-ening.

 

Et langt sejt træk
Reduktionen er resultatet af et langt sejt træk og flere koordinerede indsatser: Fredensborg Kommunes decentrale energimodel, uddannelse af tekniske serviceledere i kombination med resultaterne af de lånefinansierede energiin-vesteringer, der blev igangsat i 2011.

Energiinvesteringer er sket i bygninger med et stort energiforbrug, hvor fx energirigtig LED-belysning, grønne op-varmningsformer, smartere ventilation og solceller skaber både energibespa-relser og oftest også både bedre indeklima og mindre drift og vedligeholdelse.

På transport-siden ses resultatet af kommunens elbiler og elcykler samt en generelt indsats for at optimere kørsel fx på ældreområdet. 

”Fredensborg Kommune er en ambitiøs klimakommune.

Resultaterne for 2013 har igen understreget, at vi mere end opfylder vores mål om at spare energi og mindske udledning af CO2.

Jeg er stolt af resultatet og den indsats fra medarbejderne, der ligger bag.

Men vi ser det ikke som en sovepude, vi skal fortsat være opmærksomme på energiforbruget, for at opfylde vores ambitiøse målsætninger for klimaindsatsen”, siger borgermester Thomas Lykke Pedersen.

Der skal fortsat være fokus på energiledelse og energiinvesteringer, for at fastholde og udbygge gevinsterne.

 ”Indsatsen med at spare på energien og udnytte mulighederne for grønne investeringer fortsætter. 

Vi begynder nu virkeligt at se resultaterne af vores investeringer i energibesparelser i kommunens bygninger, og effekten af kommunens elbiler. 

Fremover skal energiinvesteringerne stadig være både økonomisk fordelagtige og gode for vores bygninger og deres brugere.

Vi håber også, at kommunen kan være foregangseksempel for borgerne, som vi gerne vil inspirere til at energirenovere, siger formand for Plan, - Miljø- og Klimaudvalget Lars Simonsen.


Fakta
Fredensborg Kommune har - som en del af Danmarks Naturfredningsfor-enings Klimakommune samarbejde - forpligtet sig til at reducere sin CO2-udledning fra kommunens bygninger og transport med 2 procent om året sammenlignet med 2008.

Opgørelsen viser, at Fredensborg Kommunes CO2-udledning fra 2008 til og med 2013 er reduceret fra 8.409 ton til 6.671 ton, svarende til en reduktion på 20,7 procent. I følge kommunens målsætning skulle CO2-udledningen være nedbragt med 10 procent i perioden.

Opgøres reduktionen i stedet i energiforbrug (i kWh), er energiforbruget faldet med 15,8 procent fra 2008-2013. Forskellen til de 20,7 procent afspejler de forskellige energiformers forskellige CO2-belastning.

CO2-opgørelsen bygger på et meget nuanceret datagrundlag baseret på kontinuerlige aflæsninger af alle målere i alle kommunens bygninger. Over-vågning af målerne bruges også til økonomistyring.

Den decentrale energimodel betyder, at budgetansvaret siden 1. januar 2011 ligger hos de brugere, der har mulighed for at påvirke energiforbruget.