Fredensborg Kommunes kvalitetsrapport for skoleområdet viser, at elevernes resultater for skoleåret 12/13 holder det flotte niveau, det har ligget på de senere år.

Resultaterne af afgangsprøverne ligger på gennemsnitlige 7,5 ligesom året før, men de laveste karakterer ligger noget højere end sidste år.

Årets ”Kvalitetsrapport 2013” beskriver kommunens skoler i skole-året 2012/2013.

Rapporten opgør en række centrale tal og resultater, der afspejler i hvor høj grad skolerne lever op til krav og forventninger, men også om skolerne er inde i en positiv udvikling, da man kan sammenligne skolens tal for de senere år.

Og skolerne sig flot. Timetallet i skolerne ligger på alle skoler pænt over det vejledende timetal, som er opstillet som et politisk mål.

Linjefagsdækningen i undervisningen er gennemsnitligt på 88,3 procent, hvor det kommunale mål fra 2013 var 90 procent.

På landsplan ligger tallet ifølge undervisningsministeriet på omkring 80 procent.

99,7 procent af timerne bliver gennemført, dvs. kun 0,1 procent aflyses. De 91,6 procent bliver gennemført efter planen og de resterende vikardækkes.

”Det er godt at se, at skolerne leverer et godt resultat igen i år på de allerfleste områder. Vores skoler er stabilt velfungerende, hvilket giver et godt udgangspunkt i forhold til de store forandringer, der står foran os med den nye skolereform.

Kvalitetsrapporten viser, at skolerne er rigtig godt klædt på til reformen og fremtiden, hvor der er fokus på at løfte alle børn med undervisningsmetoder, der under-støtter deres motivation og læring”, siger Hanne Berg formand for Børne- og Skoleudvalget. (foto)

Ressourceudnyttelsen på skolerne er god. Således er der høje klas-sekvotienter (22,3) og lærernes undervisningsandel er høj sammen-lignet med de fleste andre kommuner.

Høj trivsel – lavt fravær blandt eleverne Trivslen blandt eleverne er høj, hvilket fremgår af den under-visningsmiljøundersøgelse, der blev gennemført i 2012. Dette ses også af et relativt lavt elevfravær, der dog til stadighed bør være fokus på at nedbringe.

Skoleåret 2012/2013 er det andet år for de nye sammenlagte sko-ler. I rapporten vurderer skolelederne, at det i høj grad er lykkedes at skabe nogle gode skoler med gode og udviklende læringsmiljøer.

Den større volumen har styrket det faglige samarbejde på klassetri-nene, ligesom det på de fleste skoler har været muligt at sammen-lægge mindre klasser, så ressourceudnyttelsen er forbedret.

Kvalitetsrapporten kan findes på www.fredensborg.dk under dagsorden og referat, Børne- og Skoleudvalgets møde 1. oktober.

{fcomments on}