Økonomiudvalget i Fredensborg kommune blev på deres seneste møde, den 19. april, orienteret om modtagelse af fordrevne fra Ukraine i Fredensborg Kommune herunder mulig indkvatering og håndtering vedr. skole, daginstitutioner og beskæftigelse.

På nuværende tidspunkt har 24 fået ophold i Fredensborg Kommune efter særloven, 15 voksne og 9 børn, men antallet der opholder sig i kommunen og venter på opholdstilladelse er højere. De ankomne personer er primært kvinder og børn.

Udlændingestyrelsen har meddelt, at kommunerne skal forvente at mange ukrainske borgere vil få opholdstilladelse i løbet af de næste par uger. Når opholdstilladelsen er givet, overtager kommunen integrationsansvaret efter 4 hverdage.

Fredensborg kommune skal derfor forberede sig på at huse, give skole og dagtilbud samt se på beskæftigelsesmuligheder til disse flygtninge. Hvor der arbejdes på tre scenarier om forventning til antal modtagne flygtninge i Kommunen.

Scenarie 1: Modtagelse af 140 flygtninge fra Ukraine (20.000 i Danmark)
Scenarie 2: Modtagelse af 280 flygtninge fra Ukraine (40.000 i Danmark)
Scenarie 3: Modtagelse af 680 flygtninge fra Ukraine (100.000 i Danmark)

Administrationen har set på en række mulige midlertidige boliger. Her under kulturhuse, skoler, Asminderød kro, privat indkvartering, boligforeninger og telte.

Administrationen anbefaler, at der udover boligplacering på Lystholm og Kridthuset, indgås en lejeaftale med Asminderød Kro. Dette vil til sammen give midlertidig boligplacering til ca. 150 personer. Det vil kunne etableres hurtigt og være gode midlertidige boligplaceringer.

Hvis kommunen skal boligplacere op mod 680 personer, er det nødvendigt at anvende bygninger, som i udgangspunktet er mindre egnede til midlertidig boligplacering,
Det kan derfor – både i scenarie 2 og 3 - blive nødvendigt at anvende bygninger som kulturhuse, skoler og haller.

Optagelse af ukrainske børn i skole- og dagtilbud

Den nye særlov giver kommunerne mulighed for at suspendere pasningsgarantien med op til to måneder uden økonomiske sanktioner. Såfremt Fredensborg Kommune vælger at udnytte denne mulighed, vil ændringen gælde alle børn, som venter på en plads i et dagtilbud i kommunen.

Administrationen vurderer, at en suspension af pasningsgarantien vil være til væsentlig gene for borgere, som har angivet behovsdato ift. pasning i forventning om at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet, når deres børn har fået plads i et dagtilbud. Den 31. marts 2022 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at pasningsgarantien på dagtilbudsområdet for nuværende fastholdes.

Administrationen har været i dialog med de private dagtilbud Jellerød Børnegård og Bøgegården, de selvejende institutioner samt områdelederne i kommunens egne fire områdeinstitutioner for at afsøge mulighederne for at tilbyde dagtilbudspladser til ukrainske børn, som tager ophold i Fredensborg Kommune.

Alle områdeinstitutioner samt de selvejende institutioner har i dag en merindskrivning af børn. Optagelse af fordrevne ukrainske børn vil derfor komme oveni den eksisterende merindskrivning. I alt vurderes det, at der i løbet af de kommende måneder er mulighed for at tage imod 25-30 børn i alderen 0-5 år.

Indskrivning i folkeskolen

Fredensborg Kommunes nuværende praksis for indskrivning af nyankomne elever, som ikke taler dansk, er at indskrive elever i alderen seks til 13 år direkte i distriktsskolens almenklasser, mens elever i alderen 14-17 år indskrives i modtageklassen på Humlebæk Skole.

Administrationen har været i dialog med skoleledelserne, som anbefaler at fortsætte med den nuværende model, da der er en generel opfattelse af, at indskrivningen i distriktsskolen understøtter elevernes trivsel, integration og mulighed for at danne relationer i deres lokalområde.

Elevtallet i en skoleklasse ikke må overstige 28 elever ved skoleårets start. Ved flere elever skal klassen deles ved begyndelsen af det næste skoleår. Der kan dog dispenseres for klassestørrelser på op til 30 elever i særlige situationer. Endrupskolen og Langebjergskolen kan der på nogle årgange opstå udfordringer, såfremt antallet af tilflyttende elever bliver stort, idet skolerne ikke har fysisk mulighed for at oprette ekstra klasser.

Der imod er der mere luft mellem stolerækkerne på Fredensborg Skole som torsdag modtager mindst et barn fra Ukraine i en af de små klassetrin. I den forbindelse har skolen meddelt forældrerne at der er ansat en ekstra medarbejder nogle timer om ugen, somtidig opfordres forældre til at melde sig som kontaktforældre, der kan hjælpe med praktisk forståelse af lektier og andre meddelelser.

Beskæftigelsesindsats 

Jobcentret har organiseret opgaverne omkring modtagelse, boligplacering og sagsbehandling af ukrainske fordrevne hos de medarbejdere, som arbejder med den jobrettede indsats. Det er vurderingen, at der administrativt er kapacitet til at sagsbehandle 50 voksne indenfor rammerne af den eksisterende bemanding. Såfremt Fredensborg Kommune skal modtage op til 500 fordrevne ukrainere, der skal sagsbehandles og vejledes, vil dette være en enorm opgave svarende til 2-10 sagsbehandlere.

Borgerne vil få samtaler med virksomhedskonsulenterne og blive præsenteret for konkrete jobmuligheder, der matcher deres kompetencer. Er det ikke muligt at etablere et fuldtidsjob, kan et job med få timer ugentlig også være en start. Det vigtigste er at få foden inden for på det danske arbejdsmarked.

Nogle virksomheder har selv henvendt sig til kommunen og tilbudt jobmuligheder til borgere fra Ukraine.

De sproglige kompetencer afdækkes og der henvises til sprogskole med henblik på at lære dansk som andet sprog. Det er for nogen måske også en mulighed at få opgraderet engelsk, som kan være tilstrækkeligt i forhold til nogle job.

Administrationen indstillede til Økonomiudvalget følgende:

- At orienteringen vedr. indsatsen tages til efterretning
- At der arbejdes videre med Asminderød Kro om en op til 2-årig kontrakt, således at der i alt er tilvejebragt ca. 150 pladser
- At der forberedes en proces for udpegning af de mest egnede bygninger til midlertidig indkvartering blandt kommunens kulturhuse, skoler og haller, samt en beregning på omkostninger, for at opnå 680 indkvarteringspladser
- At der afsættes en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til boligplaceringstiltag

Af referatet fra mødet fremgår det at Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstillinger, idet byrådet forelægges sag, når der skal træffes beslutning om midlertidig indkvartering.