Tidligere anvendelse af PFOS-holdigt brandslukningsskum på et brandøvelsesareal i Korsør har vist sig at have forårsaget forurening med konsekvenser for befolkningen og miljøet i nærområdet. Miljøstyrelsen er ved at kortlægge problemets omfang og i Fredensborg Kommune er der indberettet to lokaliteter, som har været anvendt som brandøvelsesplads.

Fredensborg Kommune har i forbindelse med den verserende sag, indsendt oplysninger om brandstationen på Helsingørsvej 25 i Fredensborg, hvor der siden 1989 har være udført brandøvelser et par gange om året – dvs. i langt mindre omfang end i Korsør og ved øvrige bandskoler.

Kommunen er samtidig blevet orienteret af Region Hovedstaden om, at en tidligere medarbejder i Flyvevåbnet har indmeldt Flyvestation Gunderød på Gunderødvej 14, da vedkommende havde kendskab til, at der har været udført brandøvelser. Kommunen kender pt. ikke nærmere til omfanget af disse.

Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden har efterfølgende bedt kommunen om at indsamle en række oplysninger om de to lokaliteter samt om at lave en indledende screening af, om der kunne være knyttet en sundhedsrisiko til disse.

I den indledende screening af de to lokaliteter er kommunen kommet frem til, at det ikke kan udelukkes, at der kan være en potentiel sundhedsrisiko, hvis undersøgelser viser, at der er PFOS-forurening på lokaliteterne.

Det er i den forbindelse dog meget vigtigt at pointere, at der pt. ikke er konstateret en PFOS-forurening på de to lokaliteter.

Når det er afklaret, om det er den ansvarlige forurener eller en del af den offentlige indsats under Region Hovedstaden, der skal stå for selve undersøgelsen, vil kommunen orientere om den videre proces.

Berørte naboer til de to lokaliteter eller øvrige berørte lodsejere, som har ejendomme beliggende ud til Holmeskovsgrøften nedstrøms Helsingsørsvej 25, vil i nødvendigt omfang modtage nærmere information fra kommunen om sagen i deres e-Boks.

Kommunen vil i øvrigt løbende vurdere, om der er behov for at iværksætte tiltag.