Når der sker ulykker eller uheld, der påvirker miljøet, er det vigtig, at der bliver grebet ind hurtigt, så skaderne kan begrænses.

Det gælder fx udslip af gylle eller kemikalier til vandløb, eller når der løber olie og benzin fra forulykkede køretøjer ned i vejgrøft eller kloak.

I Fredensborg Kommune er der nu sikkerhed for, at akutte forureningsuheld kan løses hurtigt og professionelt – uanset hvornår på døgnet, de sker.


Den forbedrede sikkerhed er resultatet af en aftale, som kommunen har indgået med DMR (Dansk Miljørådgivning) om en døgnbemandet miljøvagtordning.


Ved akutte miljøhændelser, som kan forurene vandløb, søer, kyststrækninger, jord, vand og luft, skal det kommunale redningsberedskab iht. beredskabsloven afhjælpe og begrænse skader på miljøet. I Fredensborg Kommune står Nordsjællands Brandvæsen for beredskabet.

 

En akut miljøhændelse kan være:

 

  • Udslip af giftig slukningsvand, sprøjtegift eller andre kemikalier til vandløb og søer
  • Udslip fra køretøjer og tanke f.eks. ved trafikuheld
  • Udslip af gylle, ajle, ensilagesaft m.m. fra landbrug til vandløb og søer

 

Rådgivning og indsamling af beviser

Med en døgnbemandet miljøvagtordning har kommunen sikret, at der altid kan ydes kompetent miljøteknisk rådgivning til det kommunale beredskab, i forbindelse med opsporing og standsning af et udslip. Desuden sikrer miljøvagten, at der indsamles de nødvendige beviser med henblik på at gøre erstatningsansvar gældende overfor en forurener.

 

”Når uheld og ulykker gør skade på miljø og natur, er det vigtigt, at der gribes ind så hurtigt som muligt, så fx udslip af gylle eller kemikalier standses og spredning begrænses. Samtidig kan det ofte være et stort detektivarbejde at sikre beviser og opspore synderen. Dette arbejde bliver nu lettere og mere effektivt med den nye miljøvagtordning, hvor kommunen får professionel rådgivning og assistance 24 timer i døgnet,” udtaler Flemming Rømer, formand for Miljø- og Teknikudvalget.

 

Det kommunale redningsberedskab varetager den akutte indsats ved miljøhændelser, som overordnet omfatter standsning af spildet samt begrænsning af spredning fra spildet. Når den akutte fase er afsluttet overdrages sagen til kommunen, som med udgangspunkt i miljølovgivningen forestår de nødvendige tiltag i forhold opfølgende oprydning af forureningen, f. eks. ved påbud til forurener.

 

Miljøvagtordningen er planlagt således, at DMR står til rådighed 24 timer i døgnet. Som udgangspunkt forestår kommunen dog miljørådgivningen ved akutte hændelser, som sker i kommunens åbningstid.

 

 

Fakta:

Hvis du opdager en akut forurening:

Hvis du opdager en akut forurening, skal du straks kontakte alarmcentralen på tlf. 112.

Når du ringer til alarmcentralen skal du oplyse:

  • Navn, adresse og telefonnummer
  • Hvad du har observeret
  • Hvor uheldet er sket
  • Din vurdering af forureningens omfang

Det er alarmcentralen, der vurderer sagen og kontakter det kommunale redningsberedskab.

 

DMR (Dansk Miljørådgivning)

DMR (Dansk Miljørådgivning) er et rådgivende ingeniørfirma med ca. 50 ansatte fordelt på syv kontorer. DMR yder blandt andet landsdækkende rådgivning indenfor bl.a. jord- og grundvandsforurening, virksomheder, geoteknik, indeklima og luftforurening m.m.