Økonomiudvalget i Fredensborg Kommune, skal den 23. juni på deres møde tage stilling til nogle indkommende ansøgninger fra kulturelle institutioner i kommunen om kompensation grundt tab som følge af Corona-krisen. Blandt andet søger Kunstmuseet Louisiana om 5 mio. kr.

I forbindelse med Corona-krisen har kommunen indtil videre modtaget ansøgninger om krisehjælp fra tre institutioner, en forening samt Humle Bio. I denne dagsorden gives et overblik over de indkomne ansøgninger og der stilles forslag om stillingtagen til ansøgningerne.

Der er som nævnt indkommet fem ansøgninger indtil videre:

- Fredensborg Golf Club søger om 900.000 kr.
- Louisiana søger om 5.000.000 kr.
- Nivaagaards Malerisamling
- Krogerup Højskole
- Humle Bio

De ansøgninger, som kommunen har modtaget om økonomisk tilskud, har for nuværende skullet bedømmes efter kommunalfuldmagten, idet et kommunalt økonomisk tilskud grundet Corona-krisen ikke er hjemlet i lovgivningen. Hvorvidt kommunen har hjemmel til at yde et tilskud, vil afhænge af de konkrete omstændigheder, i den konkrete ansøgning.

Fredensborg Golf Club

Som følge af nedlukningen går golfklubben glip af indtægter fra ikke-medlemmer, som betaler green fee ved benyttelse af banen. Klubben havde budgetteret med indtægter i 2020 for i alt 991.000 kr.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen ikke imødekommes. Dels fordi en imødekommelse af ansøgningen vil skabe en præcedens for, at andre foreninger også vil kunne forvente af få støtte, hvilket vil kunne få ganske betydelige økonomiske konsekvenser for kommunen. Dels fordi golfklubberne har fået mulighed for at genåbne efter ansøgningen er sendt til kommunen.

Såfremt der måtte være et politisk ønske om at vise forståelse for golfklubbens vanskeligheder, kunne det overvejes at fritage klubben helt eller delvist for betaling af grundskyld i 2020.

Kunstmuseet Louisiana

Louisiana søger om driftsstøtte på 5.000.000 kr. under henvisning til nedlukningen og de deraf følgende bortfaldne billetindtægter. Louisiana går angiveligt glip af billetindtægter for i størrelsesorden 5.000.000 kr. pr. uge.

Det er administrationens anbefaling, at Louisiana henvises til at søge støtte via de statslige støtteordninger. Under henvisning til lighedsgrundsætning kan administrationen ikke anbefale, at der ydes kommunal ”Corona-støtte” til Louisiana, idet der i så fald også bør ydes tilsvarende tilskud til andre kulturinstitutioner i kommunen.

Såfremt der måtte være et politisk ønske om at vise forståelse for Louisianas vanskeligheder, kunne det overvejes at fritage Louisiana helt eller delvist for betaling af grundskyld i 2020.

Nivaagaards Malerisamling

Nivaagaards Malerisamling søger om driftsstøtte under henvisning til nedlukningen og de deraf følgende bortfaldne billetindtægter. Malerisamlingen går angiveligt glip af billetindtægter for i størrelsesorden 200.000 kr. pr. uge.

Henvendelsen er kommet før der blev afsat hjælpepakker på kulturområdet.

Det er administrationens anbefaling, at Nivaagaards Malerisamling henvises til at søge støtte via de statslige støtteordninger. Under henvisning til lighedsgrundsætning kan administrationen ikke anbefale, at der ydes kommunal ”Corona-støtte” til Nivaagaards Malerisamling, idet der i så fald også bør ydes tilsvarende tilskud til andre kulturinstitutioner i kommunen.

Såfremt der måtte være et politisk ønske om at vise forståelse for Nivaagaards Malerisamlings udfordringer, kunne det overvejes at fritage dem helt eller delvist for betaling af grundskyld i 2020.

Krogerup Højskole

Krogerup Højskole ansøger om bistand til restaurering og modernisering af højskolens bygninger. Højskolen har fået tilskud fra flere fonde til anlægsarbejderne og havde derudover planer om selv at bidrage med 2 mio. kr. til restaurering og modernisering. Ansøgningen er således ikke specifikt relateret Corona-situationen, men dog har dog baggrund i krisen og de deraf følgende forringede muligheder for højskolen til at finansiere anlægsarbejderne.

Det er administrationens vurdering, at højskolen med de statslige støtteordninger har mulighed for at opretholde en tilfredsstillende driftssituation, som sætter højskolen i stand til selv at finansiere de ønskede restaurerings- og moderniseringsarbejder. Der bør derfor ikke ydes særskilt kommunal støtte til det ansøgte.

Såfremt der måtte være et politisk ønske om at vise forståelse for Krogerup Højskoles udfordringer, kunne det overvejes at fritage dem helt eller delvist for betaling af grundskyld i 2020.

Humle Bio

Humle Bio ansøger om fritagelse for forpagtningsafgift og forbrugsudgifter i 2020. Fredensborg Kommune ejer bygningen på Humlebæk Strandvej 100 i Humlebæk, som kommunen bortforpagter til forpagter Emil Nørholm. Omstændighederne for forpagtningen er beskrevet i ”Aftale om forpagtning mellem Fredensborg Kommune og Emil Nørholm”. I denne aftale fremgår det, at Emil Nørholm årligt skal betale en forpagtningsafgift på 31.250 kr. årligt, som opkræves månedligt. Herudover fremgår det af aftalen, at forpagter Emil Nørholm selv skal afholde forbrugsudgifter, dvs. el, vand, varme, renovation osv. For dette betaler Humle Bio ca. 21.000 kr. årligt.

Det er administrationens vurdering, at Humle Bio trods lønkompensation for hjemsendte medarbejdere og selvstændige vil lide et betydeligt tab af indtægter i 2020.

Da Fredensborg Kommune ejer bygningen, betaler Humle Bio ikke grundskyld, men i stedet en forpagtningsafgift, som er fastsat for at modsvare de kommunale udgifter ved at eje bygningen. Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet, såfremt det besluttes at meddele fritagelse for betaling af grundskyld til de øvrige ansøgere i denne sag, beslutter at fritage Humle Bio helt eller delvist for betaling af forpagtningsafgift, dvs. 31.250 kr. i 2020.

Ingen imødekommelse

At de indkomne ansøgninger om økonomisk tilskud som udgangspunkt ikke imødekommes, men at ansøgerne henvises til at søge støtte i de relevante statslige tilskudspuljer, lyder det i indstillingen fra administrationen til økonomiudvalgets medlemmer.