Humlebæk Pensionistforening, der er én af de ældste foreninger i kommunen, idet den blev stiftet den 7. november 1948 under navnet Invalide- og aldersrenteforening for Sletten og omegn, afholdt den årlige generalforsamling den 31. januar 2020. Her følger lidt info fra denne generalforsamling.

Formanden, Knud-Erik Kock, aflagde beretning og redegjorde herunder for de mangeartede arrangementer, der har været afholdt i 2019. Møderne afholdes i Humlebæk Dagcenters lokaler lige overfor Humlebæk station i vintersæsonen oktober – maj, alle torsdage kl. 15-17.

Traditionen tro holdes der banko en gang om måneden, men de øvrige torsdage har været kendetegnet ved både foredrag, underholdning, Senior Shop og meget mere. Desuden har foreningen – også traditionen tro – holdt ”nytårstaffel”, forårsfest og julefest. Årets skovtur gik til Hundested, hvor vi fik lejlighed til at besøge glaspusteriet og snedkerværkstedet, samt – ikke mindst – sandskulpturerne.

Formanden bad om 1 minuts stilhed for at ære de fire medlemmer, der er afgået ved døden i 2019.

Formandens beretning blev godkendt med akklamation. Derefter fik kassereren ordet for at gennemgå regnskabet for året, der gik. 2019 har været året, hvor foreningen har gjort en stor indsats for at ”forkæle*” de nuværende medlemmer og har lagt sig i selen for at tiltrække nye medlemmer. Det har bevirket, at året kom ud med et underskud, men kassereren kunne samtidig oplyse, at foreningens medlemstal i 2019 var 92, hvilket er rekord.

Som følge af at kommunens tilskud til foreningens drift er blevet reduceret, har de været nødvendigt at hæve årskontingentet til kr. 200. Det sker blandt andet for at bibeholde servicen til gangbesværede medlemmer i kørestol eller med rollator. Disse medlemmer bliver afhentet i bus og kørt hjem igen – helt uden beregning, når de deltager i Pensionistforeningens møder.

Regnskabet blev godkendt, og kassereren oplyste, at foreningens budget afventer en diskussion i den kommende bestyrelse, således at den nye bestyrelse kan sætte sine aftryk på de arrangementer, der planlægges i 2020.
Bestyrelsesmedlemmerne Marianne Wiese og Lone Grove ønskede ikke at stille op til genvalg. Formand takkede de to medlemmer for deres engagement som bestyrelsesmedlemmer og bød velkommen til de nyvalgte i bestyrelsen, Solveig Halvorsen og Alice Mortensen. Som suppleant blev Jette Kristensen valgt. Jørgen Simonsen blev genvalgt som revisor.

På trods af det reducerede tilskud i 2020 ser bestyrelsen for Humlebæk Pensionistforening med fortrøstning på fremtiden. Det er positivt, at nye medlemmer melder sig ind i foreningen uden agitation.

Humlebæk Pensionistforening følger med interesse DR1’s udsendelser om Ensomhed, specielt blandt mænd. Det er et traditionelt problem, at det er vanskeligt at overtale mænd til at rejse sig fra sofaen og deltage i det sociale liv i lokalområdet. Det kan medføre svag livskvalitet, måske sygdom og en kortere livscyklus. Humlebæk Pensionistforening vil derfor – i samarbejde med kommunen og på baggrund af midler fra Ensomhedspuljen - forsøge at vende denne udvikling, udtaler formanden, Knud-Erik Kock.

Hvis man vil vide mere om Humlebæk Pensionistforening, møder man bare op om torsdagen, gerne fra kl. 14. Det er muligt for ikke-medlemmer at deltage i et møde ved betaling af et gæstegebyr på kr. 50. Arskontingentet er kr. 200. Alle er velkomne.