Som en del af Fredensborg Kommunes klimaindsats tilbydes nu en støtteordning til dig, der ønsker at energirenovere din ejer- eller andelsbolig, Støtten gives til forbedringer, der er noteret som anbefalede og rentable i energimærkerapporten.

Som en del af Fredensborg Kommunes klimaindsats om at reducere CO2 udslippet med 25% inden 2020 tilbydes støtte efter byfornyelsesloven. Det overordnede formål er at forbedre boligernes og byernes kvalitet.

Der kan maksimalt opnås støtte til 50 % af udgifterne til projektet. Der ydes støtte på minimum 2.000 kr. og maksimum 50.000 kr. pr. ejendom. Den samlede pulje udgør 400.000 kr.

Krav til udførelse af arbejdet:

- Istandsættelsesarbejdet må først påbegyndes, når der er givet tilsagn om støtte
- Det er en betingelse for støtte til udvendig istandsættelse, at arbejdet udføres på en sådan måde, at bevaringsværdien opretholdes eller øges – dette gælder uanset om bygningen er kategoriseret som bevaringsværdig eller ej
- Kondemnable forhold og sikkerhedsmæssige mangler skal være afhjulpet før der kan gives tilsagn om støtte.


Der er frist for ansøgning den 5. februar 2019 via kommunens hjemmeside. https://www.fredensborg.dk/borger/energi-og-klima/du-kan-faa-tilskud/soeg-stoette-til-energiforbedringer