Fredensborg By får måske endnu en dagligvarebutik. Det skal politikerne i hvert fald tage stilling til, når de næste tirsdag den 7. oktober, holder møde i Miljø- og Klimaudvalget. I ansøgningn fremgår det at det bliver en Irma-butik. Den kommunale administration, er dog ikke helt vild med idéen.

Irma (COOP) ansøger om at etablere en Irma på ejendommen Helsingørsvej 2, hvor det tidligere posthus i Fredensborg ligger. Det er ønsket at erstatte den nuværende bygning med en større bygning med et butiksareal på minimum 1000 m2. Den nuværende bygnings grundareal er på ca. 440 m2. Den nye bygning tænkes opført i enten ét plan eller i to plan med butik i stuen og boliger på 1. sal.


Da ejendommen Helsingørsvej 2 ikke er tilstrækkelig stor til at rumme det nødvendige butiksareal og antal p-pladser, kan projektet kun realiseres ved tilkøb af det tilstødende kommunale areal, der har fungeret som supplerende parkering for posthuset.

Ansøgningen er principiel. Der lægges bl.a. vægt på behovet for en modvægt til discountbutikkerne efter at Superbest og Føtex er lukket samt et ønske om at etablere en moderne Irma butik i et markant byggeri, med visuel kontakt til butikker og bylivet i Jernbanegade.

Planforhold

Ejendommen Helsingørsvej 2 er omfattet af lokalplan F8, der udlægger arealet til offentligt formål i form af posthus, dog med mulighed for indretning af erhvervslokaler i tagetagen. Lokalplanområdet er endvidere omfattet af kommuneplanramme FC 04 til centerformål.

Det ansøgte kræver således en ny lokalplan, men er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Detailhandlen i Fredensborg

De senere år har budt på flere forandringer i detailhandelsstrukturen i Fredensborg by, herunder indenfor dagligvarehandlen.

SuperBrugsen er flyttet fra Asminderød til en placering ved indkørslen til Fredensborg. Fredensborg Bycenter er blevet opført med oprindelig Føtex og Netto som ankerbutikker. Netto lå tidligere i mindre lokaler på Christoffer Boecksvej. Føtex er efterfølgende lukket, men er erstattet af Aldi. Superbest er lukket og erstattet af Kiwi.

SuperBrugsen er således eneste alternativ til discountbutikkerne udover de små specialbutikker.

Retail Institute har i sommeren 2014 gennemført en detailhandelsanalyse for Fredensborg Kommune – se selvstændig sag herom. Analysen kommer med en række generelle anbefalinger til udviklingen af detailhandlen i Fredensborg Kommune samt specifikke anbefalinger for de enkelte 4 bysamfund.

Generelt anbefales det, at koncentrere detailhandlen i de eksisterende handelscentre. Specifikt for Fredensborg By anbefales det, at satse på fødevarespecialiteter til de kvalitetsbevidste kunder med henblik på at gøre Fredensborg by til Nordsjællands specialbutik inden for fødevarer.

Bymidtekonkurrencen om Fremtidens Fredensborg

Et centralt element i de to vinderprojekter fra den aktuelle bymidtekonkurrence for Fremtidens Fredensborg er en ændring af byens trafikale flow. Begge projekter foreslår således, at skabe et nyt ankerpunkt for enden af Jernbanegade ved det tidligere posthus. Det er idéen, at der etableres en busholdeplads og for det ene projekts vedkommende også en infoportal til turister og byens borgere. Tanken er, at lede turister og øvrige besøgende igennem bymidten til slottet. Dette er i øvrigt også en anbefaling i detailhandelsanalysen.

Administrationens bemærkninger

Udvikling af bymidten i Fredensborg, herunder detailhandelsstrukturen, har siden 2007 været højt på dagsordenen. I 2007 blev der gennemført en omfattende borgerinddragelse med fokus på de centralt beliggende arealer, herunder de kommunale arealer ved det tidligere posthus og Alexandra House. En af konklusionerne var at styrke bymidten nord for Helsingørsvej.

Et centralt fokus for de to vinderprojekter i den aktuelle bymidtekonkurrence er at understrege og styrke Jernbanegade som handelsakse. Som ovenfor nævnt indgår etablering af en busholdeplads ved posthuset som et centralt element heri.

Det er administrationens vurdering, at etablering af en Irma ved det tidligere posthus godt kan kombineres med en busholdeplads, da en busholdeplads kan etableres på det kommunale areal mellem posthusgrunden og Alexandra House.

En Irma syd for Helsingørsvej vurderes imidlertid ikke at skabe nævneværdig synergieffekt i forhold til det eksisterende handelsliv i Jernbanegade, da Helsingørsvej vil opleves som en fysisk barriere.

Modsat kan en Irma medvirke til at skabe et mere varieret dagligvareudbud i Fredensborg. Samtidig vil en aktivering af ejendommen kunne højne helhedsindtrykket og skabe nyt liv på stedet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det ikke vil være muligt at sikre, at en ny dagligvarebutik er og forbliver en Irma-butik.

Administrationens vurdering

Samlet set er det administrationens vurdering, at kommunen ud fra en planmæssig betragtning ikke bør fremme sagen, bl.a. ved salg af kommunalt areal. Administrationen anbefaler at følge detailhandelsanalysens anbefalinger om at koncentrere detailhandlen centralt i bymidten, for at opnå maksimal handelsmæssig synergieffekt butikkerne i mellem. Særligt dagligvarebutikker har en stor kundestrøm, som de mindre udvalgsvarebutikker kan drage fordel af.

Se bilag