Den 28. marts bestemmer byrådet, om Else Mariehjemmets beboere skal betale for normeringen på de kommunale plejehjem.
Ved finanslovsaftalen for 2018 afsatte den daværende regering et årligt ekstratilskud til kommunerne på 500 mio. kr. til bedre bemanding i ældreplejen. Statstilskuddet fortsatte uændret til 2021. Fredensborg Kommunes andel udgjorde i 2021 4.092.000 kr. Tilskuddet skulle fordeles forholdsmæssigt til alle plejekrævende ældre, uanset om de fik pleje i hjemmet, på et kommunalt plejehjem eller et friplejehjem.

Ved regeringens aftale med Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2022 blev de 500 mill. kr. i stedet indregnet i det såkaldte bloktilskud, og fordelingen blev ændret. Fredensborg Kommune får derfor alene 3.600.000 kr. i 2022. Hvordan skal de fordeles?

Kravet om, at tilskuddet skulle fordeles forholdsmæssigt til alle plejekrævende ældre bortfaldt, fordi det ikke længere var et øremærket statsligt tilskud.

Nu vejrede de røde partier morgenluft. Ved Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. marts vedtog Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, at alene plejekrævende ældre i hjemmet og på kommunale plejehjem kunne få del i pengene til bedre ældrepleje.

Else Mariehjemmets beboere fik ikke andel i pengene til bedre ældrepleje, for Else Mariehjemmet er ikke kommunalt men en selvejende institution, der driver friplejehjem. Else Mariehjemmet mangler derfor ca. 400.000 kr. i forhold til sidste år. At Else Mariehjemmet er en selvejende institution betyder, at det er stiftet af en privat giver; men institutionen har ingen ejer, som kan få andel i et eventuelt overskud. Else Mariehjemmet har fast 10 beboere fra vor kommune og derudover et antal beboere med nære pårørende i kommunen. Samlet har 2/3 af beboerne tilknytning til kommunen. Vor kommune har også borgere på plejehjem i andre kommuner, det har alle kommuner.

Venstre og Konservative blev nedstemt, og Carsten Bo Nielsen (V) indbragte sagen for byrådet. Derfor skal byrådet afgøre, om Else Mariehjemmets beboere skal udelukkes fra at få andel i pengene til bedre ældrepleje. Det ved vi den 28. marts.

 

Af
Carsten Bo Nielsen, byrådsmedlem(V), Mikkel Hartwich, byrådsmedlem(C) og Michael Huusom, byrådsmedlem(C),
alle medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget