Markerne ved Langstrup Mose er igen oversvømmede, lige som sidste vinter og forår. Mere voldsom regn, efterfulgt af tørre periode er blot en af klimaforandringernes konsekvenser. Med oversvømmelserne bliver det svært for landmændene at dyrke deres marker.

Konservative i byrådet vil have gravet Niveåen bred med en dobbeltprofil, med det formål at regnvandet kan komme hurtigere væk fra markerne. Men man kan risikere at skabe oversvømmelse længere nede ad åen i Nivå by, hvor man ikke alle steder har plads til en dobbeltprofil.

Langstrup Moseområdet udgøres af lavbundsjorde med meget kulstof. Når lavbundsjorden holdes tør ved dræning, afgives skadelige drivhusgasser til luften pga. nedbrydning af kulstof i jorden, og klimabelastningen forøges.

Når lavbundsjorde bliver permanent oversvømmet, bliver der sat prop i for udledning af drivhusgasser fra jorden. Samtidig bliver det oversvømmede areal et naturområde, hvor mere varieret natur kan udvikles.

SF vil arbejde på at hjælpe både lodsejere og naturen i en og samme omgang i Langstrup Mose!

Derfor skal der her lyde en opfordring til lodsejere til at søge tilskud fra en eller flere af hele 3 statslige tilskudspuljer: Miljøstyrelsens helt nye klima-lavbunds-tilskudsordning med oplægning fra dyrkning til natur, Naturstyrelsens klima-lavbundsprojekter, og Landbrugsstyrelsens lavbundsprojekter.

Det haster med at komme i gang. Danmark har lang vej til at opfylde 70 % -målsætningen for reduktion af drivhusgasser i 2030. Det er også bydende nødvendigt, at vi får vendt naturkrisen til øget biodiversitet. Desuden undgår vi gødskning og sprøjtning af området, så grundvandet undgår forurening. Endelig kan den sydlige del af Langstrup Mose blive et sammenhængende rekreativt område til glæde for borgerne, som foreslået af Danmarks Naturfredningsforening.

SF vil sætte sagen på Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets dagsorden igen, for at drøfte, hvordan Fredensborg Kommunes kan hjælpe lodsejerne, klimaet og naturen i Langstrup Mose.

Hanne Berg, SF
Fredensborg byråd