Grundejerforeningen i Kokkedal har meldt ud, at de ønsker at bevare den grønne kile og dermed det grønne areal syd for Holmegårdsvej.

Jeg bakker fuldt ud op om deres ønske om at bevare den grønne kile og derfor at kommuneplanforslaget som p.t. er i høring ændres i respekt for dette.


For flere år siden talte jeg med et lokalt DN-medlem om et spændende naturprojekt nord for Holmegårdsvej, og inspireret af den aktuelle debat om grønne arealer, vil jeg foreslå, at kommunen sætter et nyt naturprojekt i værk snart. Projektet skal gå ud på at udvikle et nyt naturområde, der skal strække sig fra Kongevejen nord for Holmegårdsvej, langs Holmegårdsvej til Usserød Ådalen i øst, og grænsende op til Kirkeskoven mod nord.


Altså skal vi udvikle et nyt, stort naturområde, der vil smelte sammen med den beskyttede natur ved Usserød Å. Området vil med tiden kunne fremvise et sammenhængende og smukt landskab med bløde bakker, vandhuller og udsigt over ådalen og dermed give os oplevelsen af en rig og mangfoldig natur.


Området er kommunalt ejet og tidligere anvendt som landbrugsjord. Nu ligger det uinspirerende hen som delvis ukrudtsmark og delvis græsmark. Jeg ønsker i stedet, at området udvikles til et fantastisk sammenhængende naturområde af betydelig størrelse i tilknytning til Usserød Ådal.

Dermed vil det også være en indsats mod den trussel, som opdelingen af naturområder i små isolerede ”øer” udgør. Med mere sammenhængende natur kan en frodighed af blomster, græsser og urter udfolde sig, og levesteder for insekter, bier, fugle og rådyr vil kunne sprede sig gavmildt.

Kommunen kan søge naturfonde om støtte til f.eks. en 5-årig naturgenopretnings- og plejeplan for det nye, sammenhængende naturområde nord for Holmegårdsvej. DN, DOF og andre interesserede bør inddrages i udviklingen af projektet.


Hanne Berg, SF, medlem af byrådet.