Forleden stod en byrådspolitiker i Humlebæk Centret, og delte foldere ud. Jeg faldt i snak med ham, og spurgte bl.a. om det forestående salg af HMN Naturgas.

Han vidste dårligt nok, hvad jeg spurgte om. Lidt efter lidt fik jeg dog ud af ham, at sagen havde været behandlet på et møde, men mere ville han ikke ud med.

Af referatet fra økonomiudvalgets møde 20. februar fremgår det, at borgmesteren orienterede om emnet (pkt. 56), og at udvalget tog det til efterretning. Det fremgår også, at den politiker jeg havde talt med, havde været til stede.

I et læserbrev her i avisen fortalte en byrådspolitiker fra Furesø, at HMN har forsynet byrådsmedlemmerne i de 57 kommuner, der ejer HMN, med en mundkurv.

Hvad er det ved sagen, der er så hemmelig, at vi - naturgasaftagerne - ikke må vide, hvad der foregår? Jo mere fordækt byrådsmedlemmerne - og vores borgmester, der sidder i HMN's bestyrelse - optræder, desto mere skærpes mistanken om, at der er noget, der ikke må komme frem, og at sagen skal klares bag lukkede døre.

Ønsker HMN og kommunalpolitikerne ikke en diskussion om det problematiske i, at man lægger regeringens rapport ”Forsyning for fremtiden” til grund for salget. Rapporten baserer sig på et notat fra McKinsey om de store rationaliseringsgevinster, der vil fremkomme ved yderligere effektiviseringer og privatisering af forsyningssektoren (gas, vand, varme, affald mv.)

Har HMN foretaget en selvstændig vurdering af McKinsey-rapporten. Hvis nej: Hvorfor ikke? Hvis ja: Hvilket resultat kom HMN frem til?

McKinsey-rapporten blev, da den kom frem sidste sommer, kritiseret af forsyningsbranchen fordi den indeholdt metode- og regnefejl, og fordi den pustede gevinsterne ved en effektivisering og privatisering urealistisk højt op. Samt at den så bort fra de muligheder, der i dag findes for samarbejde mellem de forskellige forsyningssektorer. Ligeledes ser McKinsey og energiministeriet bort fra miljøhensyn.

Rapporterne kritiseres endvidere for, at være et opgør med hvile-i-sig-selv-princippet, hvilket jo vil ske, når forsyningssektoren privatiseres, og en investor skal have et afkast.

Rapporterne ignorerer dyrekøbte erfaringer i vore nabolande, hvor private har overtaget forsynings selskaber. Stik imod løfterne gav det højere priser, dårligere kvalitet og underinvestering i infra-strukturen. Ressourcer, der kunne være blevet brugt på at forbedre forsyningen, bliver trukket ud af virksomhederne.

Fx købte borgerne i Berlin aktierne i deres vandforsyning tilbage fra private investorer for 1,2 mia €. Årsag: På blot fem år var priserne steget med 35 pct., og på trods af høj profit blev der inve-steret mindre i infrastrukturen..

Er det den fremtid, der venter aftagerne af gas, varme og el, blot fordi vore lands- og kommunalpolitikere igen har ladet sig besnakke af en flok smarte konsulenter?


Arne Lund
Langebjergvej 260A
3050 Humlebæk