Naturen bliver ødelagt i Langstrup Mose. Mosen er et sjældent stort lavbudsområde fra gamle Nivå Fjord, og alene størrelsen er en kvalitet ud over det sædvanlige. Sjældne blomster vil kunne spire frem ved at genskabe mosen som et egentlig naturområde ved at hæve vandstanden i forårsmånederne på de laveste arealer. 

Kattepinen består i, at støj tæt på og over støjgrænsen og til voldsom gene for naboerne, og affald i store mængder er sunket ned i naturbeskyttet mose og ligger udspredt på naturbeskyttede engområder som følge af skydeklubbers aktiviteter gennem mange år.
Udefra kunne det se ud som om kommune og foreningsliv har haft en samarbejdskultur, der i mange tilfælde er en kvalitet, men som i dette tilfælde kan have forsinket kommunen i at handle som ansvarlig miljømyndighed. En miljømyndighed, der med omtanke også beskytter naboer såvel som naturen.
Heldigvis har vi nu en politisk mulighed for at vælge en ny vej. Vi kan afslå at miljøgodkende ansøgte udvidelser og ændringer af klubbernes aktiviteter på den nuværende beliggenhed i Langstrup Mose, med den begrundelse, at skydeklubber og beskyttet natur er to ganske uforenelige størrelser.
For at imødekomme klubbernes interesser må der sættes en proces i gang, så der findes en helt ny placering udenfor de beskyttede naturområder, så der kan bygges et moderne skydebaneanlæg med effektive støjvolde, og på en jordtype, hvor alt affald efter skydning kan opsamles og bortskaffes.

Hanne Berg, (SF) Fredensborg byråd.
Medlem af Plan, Klima og Miljøudvalget i Fredensborg Kommune