Byrådet i Fredensborg Kommune har besluttet, at det under Covid 19 pandemien skal være muligt at søge orlov fra dagtilbud til sit barn. Orloven kan søges en gang i perioden 8.februar til 30. april 2021 for en sammenhængende periode på minimum en måned.

Frem til den 14. februar kan der søges om orlov med virkning fra den 8. februar, såfremt barnet ikke har benyttet dagtilbuddet i perioden. Herefter kan orlov alene søges fremadrettet.Barnet sikres ret til at komme tilbage til sit nuværende dagtilbud efter endt orlov.

Ønsker man at søge orlov til sit barn, skal man skrive en besked med overskriften ORLOV direkte til Pladsanvisningen fra sin e-Boks. Her oplyses barnets cpr. nr. og i hvilken periode man ønsker orlov til sit barn. Pladsanvisningen vil registrere og inden for 14 dage fra modtagelse kvittere for at barnet har orlov, men orloven kan starte straks og din betaling for dagtilbuddet inklusive frokostordning bliver sat i bero.

Søskendetilskud vil reduceres eller bortfalder for de øvrige børn i familien, som er indmeldt i en pasning, i den periode hvor barnet har orlov.

I orlovsperioden bliver man fritaget for at betale forældreegenbetaling. Man skal dog fortsat betale de månedlige opkrævninger, som evt. ikke kan nå at blive sat i bero.
Refusion af for meget betaling under orlov sker manuelt og vil ske efter endt orlov, forventeligt senest i maj måned.

Såfremt du får behov for at forlænge den aftalte orlov – eller at få dit barn tilbage i institutionen tidligere, kan du meddele ændringen til pladsanvisningen med 3 dages varsel – og barnet kan
vende tilbage i sit dagtilbud på 4. dagen - mod genoptagelse af forældreegenbetalingen. Så vil du have mulighed for at genoptage dit arbejde, hvis restriktionerne lempes eller ophører med kort
varsel og du igen skal på arbejde.