Børne- og skoleudvalget i Fredensborg Kommune har fredag den 10. april holdt et ekstraordinært udvalgs møde, hvor dagsordenen indeholdt en plan for genåbning af skoler og daginstitutioner efter statsministerens udmelding tidligere på ugen, om at skoler og institutioner gradvist åbnes fra den 15. april.

Forvaltningen havde udarbejdet en model for genåbningen i Fredensborg.

For dagsinstitutioner

Pasning i dagene 15.-17. april – som under nødpasningen – forudsætte forudgående tilmelding af barnet.

De enkelte institutioner adskiller for så vidt angår fysiske rammer, indretning, udearealer mv. og der vil derfor være forskel på, hvor hurtigt rammerne kan gøres klar til at modtage børn og personale.

Det betyder, at mens genåbningen i nogle bysamfund allerede fra den 15. vil omfatte alle huse/institutioner, så vil der i andre bysamfund være behov for en trinvis åbning af husene.

Nogle børn kan altså de første dage (som under nødpasningen) skulle passes i andre huse end normalt. De konkrete planer i de enkelte bysamfund udmeldes af områdeleder/de enkelte huse til forældrene.

Fra den 20. april vil alle huse i alle bysamfund være åbne.

For at kunne leve op til sundhedsmyndighedernes skærpede krav vil genåbningen fra den 15. april og indtil videre være et tilbud om daglig pasning i 6-7 timer for det enkelte barn. Det giver mulighed for at det er de samme medarbejdere, der er tilknyttet børnene i hele deres ophold i institutionen. Dermed minimeres smitterisikoen.

De enkelte institutioner søger så vidt muligt at udbyde pasningsmoduler der opfylder forældrenes behov. Da det er grupper af børn der skal være sammen i samme modul hele ugen, kan alle forældreønsker ikke opfyldes.

Den konkrete organisering heraf sker i de enkelte områdeinstitutioner, der også laver aftalerne med forældrene.
For børn, hvor begge forældre/forældreren arbejder i kritiske funktioner i sundhedssektoren vil der fortsat ske pasning i hele behovsperioden.
Genåbningen vil med de mange begrænsninger og myndighedskrav være ganske ressourcekrævende. Under disse forhold vil det ikke være forsvarligt samtidig at indkøre nye børn. Derfor suspenderes garantidatoen for pasning.

Børn, der skulle være nystartet i institution under nedlukningen, vil blive tilbudt indkøring i slutingen af april/starten af maj efter nærmere aftale med den enkelte institution.

Børn med planlagt opstart 1. maj vil blive tilbudt gradvis indkøring fra den 10. maj og den efterfølgende uge.

For de mindste børn, der fortsat sover middagssøvn, vil der blive søgt fundet lokale løsninger. I det omfang rammerne i det enkelte hus giver udfordringer, kan den enkelte institution stille krav til forældrene om f.eks. selv at medbringe sengetøj og i yderste tilfælde, hvor sundhedskravene ikke vil kunne opfyldes, alene tilbyde pasning ½ dag, således at børnene må hentes inden middagssøvnen.

Åbning forudsætter, at de nødvendige værnemidler er til stede. Hvis der opstår mangel på værnemidler, kan det blive nødvendigt med en gradvis fornyet nedlukning af institutionerne.

Skoler model

Onsdag den 15. til fredag den 17. holder skolerne åbent med en ”udvidet nødpasning”. ”Udvidelsen” består i, at alle elever fra 0.-5. klasse tilbydes nødpasning, hvis forældrene selv vurderer at de har et behov. Der vil kun i begrænset omfang være undervisning på skolen de første tre dage.

”nød”-delen er at forældrene fortsat aktivt på forhånd skal tilmelde deres børn Der gennemføres ikke hjemmeundervisning for disse klassetrin de tre dage.
Fra mandag den 20. er der forholdsvis normal undervisning på skolerne for 0.-5. klasse i det omfang de sundhedsmæssige retningslinjer tillader det.

Fra den 20. april er der tilsvarende undervisning i specialklasserækkerne for alle alderstrin.

Skolerne registrerer på normal vis fravær, men der sker ikke indberetning af fravær til administrationen og fravær kan dermed heller ikke medføre sanktioner, jf. bekendtgørelsen om nødpasning som fortsat er gældende.

Der gennemføres ikke hjemmeundervisning for børn som ikke sendes i skole, men oplysning om opgaver, pensum mv. vil som sædvanligt være tilgængeligt for børn og forældre.

Skolefritidsordning

SFO’er åbner tilsvarende for børn fra 0.-5. klasse. I det omfang der er behov for ekstra ressourcer i skolerne kan åbningstiden for SFO indskrænkes. Dette afgøres lokalt på den enkelte skole.

Forvaltningens indstilling blev grundigt drøftet i Børne- og Skoleudvalget på møde fredag den 10. april kl. 09.00. Den fremlagte plan blev gennemgået og man finder den gradvise opstart fra den 15. april fuldt forsvarlig. Udvalget beslutter derfor:

1. At rammer, vilkår og tidsplan for genåbning af daginstitutioner, jf. ovenfor, vedtages.
2. At rammer, vilkår og tidsplan for genåbning af skoler og sfo, jf ovenfor, vedtages.
3. At detailudmøntningen – inden for de vedtagne rammer, jf. indstillingspunkt 1 og 2 – sker på den enkelte skole/daginstitution i samarbejde med administrationen.

 

For at sikre den bedst mulige undervisning og tilstrækkelige ressourcer, når der skal leves op til sundhedsmyndighedernes krav om fysisk afstand mellem eleverne, følger undervisning og SFO-åbningstider til en start et reduceret skema, der fastlægges således.:

0.-2. årg. -skole 8-12 / SFO I: 12-16
3.-5. årg. - skole 8-13 / SFO II: 13-15

”Den konkrete organisering af undervisning og fritidsordning sker på de enkelte skoler, der også lokalt laver aftaler med forældrene”.
For både daginstitutions- fritids- og skoleområdet tilføjes:

Der vil fortsat være nødpasning efter kl. 16, samt morgenpasning til de i kritisk erhverv.
Lokale MED udvalg, pædagogisk Råd på skolerne, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter vil lokalt blive orienteret om de overordnede rammer i
kommunen og blive inddraget i den lokale udmøntning på egen institution.

Det er en lægelig vurdering, om medarbejdere ud fra en helbredsmæssig vurdering, kan varetage forskellige jobfunktioner.

Børne- og Skoleudvalget takker for de mange høringssvar, der er kommet ind med kort varsel. Alle svarene er indgået i sagens behandling.
Udvalget prioriterer løbende orientering og dialog med forældre fra alle de kommunale institutioner mv. meget højt.

Retningslinjer

Ansatte og børn må komme i skole og SFO, når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, at hvis du som medarbejder har symptomer på sygdom – også milde symptomer, skal du blive hjemme, indtil du er rask. I forhold til COVID19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomer er ophørt. Herefter kan du gå tilbage på arbejde igen. Hvis du bor i en husstand hvor en person har påvist COVID19, må du gerne komme på arbejde. Du har dog ansvar for at efterleve sundhedsstyrelsens anbefalinger for god adfærd i den sammenhæng. Du skal rådføre dig med din leder.

Nogle grupper er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med COVID19. De særlige grupper fremgår af retningslinjerne. Sundhedsstyrelsen lægger op til, at det er den enkelte leder, der i dialog med dig foretager en konkret individuel vurdering. Er du i tvivl, om du er i særlig risiko, så anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du taler med den læge som behandler dig.

Frem mod genåbningen vil de enkelte skoler tilrettelægge, hvordan de nødvendige forholdsregler omkring håndhygiejne, aflevering/afhentning af børn, rengøring, indretning, afstand mellem hinanden m.m. sikres for at leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.