SF er uforstående over for Thomas von Jessens retoriske angreb den 13. februar i Frederiksborg Amtsavis. Klima- og naturkrisen er efter vores mening for vigtig til politiske skænderier.

SF er uforstående over for Thomas von Jessens retoriske angreb den 13. februar i Frederiksborg Amtsavis. Klima- og naturkrisen er efter vores mening for vigtig til politiske skænderier.

Rent sagligt spillede vi ind med oplysninger om en helt ny mulighed, der har åbnet sig for kommuner, lodsejere og landmænd, der fra 1. februar i 2021 har kunnet søge Miljøstyrelsens nye tilskudsordning. SF ser det som en virkelig interessant mulighed at arbejde for, at området omkring den sydlige del af Langstrup Mose permanent oversvømmes. Med denne tilskudspulje og to øvrige eksisterende puljer i staten, kan man søge støtte til at tage kulstofrige lavbundsjorde ud af drift og lade arealerne oversvømmes, så klimagasser holdes tilbage i jorden og ikke frigøres til luften. Klimarådet har anbefalet indsatsen som bidrag til at nå 70 % -målsætningen. Jordfordeling kan også indgå som et middel til at nå løsningen.

Oversvømmelse af arealer langs åen før og efter Langstrup Mose kan desuden være en del af løsningen til også at hjælpe husejere langs åen i Nivå, som er udsat for risiko for vand i deres kældre. Fredensborg Kommune skal efter vores mening være med til at understøtte og målrette projektet ved den sydlige del af Langstrup Mose. Samarbejde med lodsejerne er selvsagt en forudsætning for at projektet lykkes. Vi er optaget af at skabe klimaresultater, mere vild natur og dejlige rekreative områder i nærområdet på en og samme tid.

Thomas von Jessen ser den store ideologiske forskel mellem vores to folkepartier som, at Konservative står vagt om ejendomsretten, som er beskyttet af Grundloven. SF er imidlertid helt enig i Grundlovens § 73 om at "Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning."

Thomas von Jessen er vel enig med SF i, at ekspropriation kan være nødvendig af hensyn til almenvellet, hvis der fx skal anlægges en ny vej? Ellers var der aldrig blevet anlagt en vej i Danmark, hvis det altid skulle være med frivillig accept fra alle berørte lodsejere. Thomas von Jessen er vel også enig med SF i naturbeskyttelsesloven, der giver mulighed for fredning med ekspropriationslignende karakter og erstatning til berørte lodsejere.

SF går på et fuldt lovligt grundlag ind for mere klimavenlig natur i Langstrup Mose og for en gangsti rundt om Esrum Sø.

Hanne Berg, byrådsmedlem for SF i Fredensborg Kommune
Bent Fischer-Nielsen, byrådskandidat for SF i Fredensborg Kommune


Læs også: Læserbrev: Rekreativt område i Langstrup Mose

Læs også: Naturgenopretning af Langstrup Mose er lykkedes fuldt ud